Apdraustojo sutikimas ir informacija apie asmens duomenų apsaugą

1. Sutinku, kad UAB „SB lizingas“ apdraustų mane Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – Draudikas), Gyvybės rizikos draudimo su mažėjančia draudimo suma draudimu.
2. Skiriu UAB „SB lizingas“ neatšaukiamu naudos gavėju, kuriam suteikiu teisę mano mirties atveju gauti draudimo išmoką vadovaujantis Draudimo sąlygose nustatyta tvarka.
3. Esu informuotas, kad UAB „SB lizingas“, vadovaudamasis Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, tvarkys mano asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, vartojimo kredito su draudimu sutarties numerį, vartojimo kredito su draudimu sutartyje pateiktą informaciją, vartojimo kredito su draudimu grąžinimo grafiką, laikotarpio pabaigą, vartojimo kredito su draudimu sumą, draudimo įmokos sumą, vartojimo kredito grąžinimo anksčiau termino datą, grąžinamą įmoką, šiame dokumente ir Apdraudžiamojo asmens anketoje pateiktą informaciją) ir teiks Draudikui Draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.
4. Esu informuotas, kad Draudikas, vadovaudamasis BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, iš UAB „SB lizingas“ gautus mano asmens duomenis tvarkys Draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.
5. Esu informuotas, kad UAB „SB lizingas“ tvarkys ir perduos Draudikui mano asmens duomenis remdamasis BDAR 6 str. 1 d. b p. (sutarties įvykdymas), BDAR 6 str. 1 d. c p. ir 9 str. 2 d. g p. (teisinė prievolė ir įstatymų nustatyti atvejai dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.993 str. 1 d., 6.994 str. 2 d., Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 117 str. 1 d.) teisiniais pagrindais.
6. Esu informuotas, kad Draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu UAB „SB lizingas“ ir Draudikas mano asmens duomenis saugos Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo, nebent duomenis reikėtų saugoti ilgiau dėl UAB „SB lizingas“ ir/ar Draudiko teisių ir interesų gynimo arba dėl kitų papildomų priežasčių, nurodytų UAB „SB lizingas“ informaciniame pranešime klientams apie tai, kaip renkama, naudojama ir saugoma informacija ar Duomenų apsaugos politikoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.sblizingas.lt
7. Esu informuotas, kad man nepateikus aukščiau nurodytų asmens duomenų, UAB „SB lizingas“ negalės su manimi sudaryti Vartojimo kredito su draudimu sutarties.
8. Esu informuotas, kad Draudikas teiks mano asmens duomenis sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigoms, teisėsaugos institucijoms, kitoms įmonėms ir institucijoms (įskaitant asmens duomenų teikimą į užsienį perdraudimo įmonėms, Draudiko pasirinktiems paslaugų teikėjams), o sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos, teisėsaugos institucijos, kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos teiks Draudikui mano asmens duomenis tiek, kiek tai reikalinga draudimo sutarties sudarymui, vykdymui ir jos peržiūrai paslaugų teikėjo internetinėje sistemoje. Suprantu, kad draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslas yra išplėstinis ir tęstinis laike, apima visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius veiksmus, reikalingus tinkamai įgyvendinti šį tikslą. Įgyvendinant šiuos tikslus Draudikas turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš valstybinių registrų.
9. Patvirtinu, kad esu informuotas apie: teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, sunaikinti savo asmens duomenis; apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus; teisę prašyti perkelti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir (ar) kompiuterio skaitomu formatu, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisę būti pamirštam“); teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10. Susipažinau su Draudiko Klientų asmens duomenų tvarkymo politika (skelbiama Draudiko internetinėje svetainėje www.sbdraudimas.lt). Su Draudiko asmens duomenų pareigūnu galite susisiekti elektroninio pašto adresu dapsauga@sbdraudimas.lt.
11. Kita informacija, kaip UAB „SB lizingas“ tvarkys mano asmens duomenis pateikiama UAB „SB lizingas“ informaciniame pranešime klientams apie tai, kaip renkama, naudojama ir saugoma informacija ir Duomenų apsaugos politikoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.sblizingas.lt ir laikas nuo laiko atnaujinama. Su UAB „SB lizingas“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroninio pašto adresu dap@sbl.lt.