Duomenų apsaugos politika

Šiaulių banko grupės įmonių Lietuvoje privatumo politika

(keičianti iki 2023-12-01 galiojusias AB Šiaulių banko Asmens duomenų apsaugos taisykles, UAB „SB lizingas“ Informaciją, skirtą vartojimo kredito gavėjams apie tai, kaip renkama, naudojama ir saugoma informacija apie mane, Asmens duomenų apsaugos politiką, gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Asmens duomenų tvarkymo taisykles)

1. Šiaulių banko grupės įmonių Lietuvoje privatumo politikos paskirtis

Šioje Šiaulių banko grupės įmonių (toliau – SB įmonės arba Mes, Mūsų, Mus) Lietuvoje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip SB įmonės tvarko Jūsų Asmens duomenis, bei kokias su tuo susijusias teises Jūs turite.

Šios Privatumo politikos kontekste Šiaulių banko grupės įmonės Lietuvoje reiškia:
AB Šiaulių banką (toliau – Bankas), gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – SB draudimas), UAB „SB lizingas“ (toliau – SB lizingas), UAB „SB Asset Management“ (toliau – SB Asset Management) ar visas šias įmones kartu.

Ši Privatumo politika taikoma Jums – esamiems, būsimiems ir / ar buvusiems SB įmonių Klientams ar su jais susijusiems asmenims, kurie išreiškė norą naudotis Mūsų paslaugomis, jomis jau naudojasi, anksčiau naudojosi ar yra kaip nors kitaip susiję su Mūsų teikiamomis paslaugomis, t. y. esate Mūsų Kliento atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas ir pan., ar  esate Juridinių klientų atstovas, akcininkas, valdymo organų narys, tikrasis naudos gavėjas ar kitas šioje Privatumo politikoje nurodytas Duomenų subjektas.

Su Privatumo politika Jūs taip pat galite susipažinti SB įmonių Klientų aptarnavimo padaliniuose. Prašome periodiškai apsilankyti interneto puslapyje https://www.sb.lt/lt/apie/svarbus-dokumentai/privatumo-politika, kuriame rasite naujausią Privatumo politikos versiją.

Kviečiame susipažinti ir taip pat su šia Privatumo politika supažindinti esamus ar būsimus Jūsų įgaliotus atstovus, asmenis, kuriems Jūs atstovaujate, naudos gavėjus bei kitus asmenis, kurie kaip nors susiję ar gali būti susiję su Mūsų teikiamomis paslaugomis ir/ar kurių Asmens duomenis mums pateikiate. 

2. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos

Asmens duomenys

Bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis ir galinti Jus identifikuoti.

Automatizuotas sprendimas

Jums teisines pasekmes sukeliantis arba poveikį darantis Mūsų sprendimas, priimtas be SB įmonių darbuotojo įsikišimo, t. y. automatizuotu būdu.

Bendri duomenų valdytojai

Kai du ar daugiau Duomenų valdytojų kartu nustato Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, jie laikomi Bendrais duomenų valdytojais.

Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bet kurie asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, taikomi SB įmonėms­, įskaitant, bet neapsiribojant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (sutrumpintai vadinamame „BDAR“), LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir nacionaliniai teisės aktai, įgyvendinantys BDAR.

Duomenų gavėjas

Fizinis ar juridinis asmuo, valdžios ar kita institucija, kuriai SB įmonės gali atskleisti Asmens duomenis.

Duomenų subjektas

Fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis SB įmonės tvarko. SB įmonės gali tvarkyti tokių Duomenų subjektų Asmens duomenis kaip: Klientai, Klientų šeimos nariai, įstatyminiai atstovai, įgalioti atstovai, sandorio šalys, mokėtojai, užtikrinimo priemonių davėjai, apdraustieji, draudėjai, įmokų mokėtojai, išmokų gavėjai, SB įmonių Juridinių klientų atstovai, akcininkai, valdymo organų nariai, tikrieji naudos gavėjai, galutiniai naudos gavėjai, SB įmonių interneto svetainės, savitarnos portalų naudotojai, SB įmonių renginių dalyviai ir asmenys, besilankantys SB įmonių patalpose, SB įmonių veiklos partnerių naudos gavėjai, atstovai ir darbuotojai, taip pat – kiti asmenys, tokie kaip sekėjai socialiniuose tinkluose ir pan.

Duomenų tvarkymas

Bet koks su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, perdavimą, naikinimą, paiešką, ar kitokį duomenų tvarkymo veiksmą).

Duomenų tvarkytojas

Fizinis arba juridinis asmuo, tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir jo naudai.

Duomenų valdytojas

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

ES/EEE

Europos Sąjunga / Europos Ekonominė Erdvė. Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

Juridinis klientas

Reiškia juridinį asmenį, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis SB įmonių Paslaugomis.

Klientas (arba Jūs)

Fizinis asmuo, kuris išreiškė norą naudotis Mūsų Paslaugomis, jomis jau naudojasi ar anksčiau naudojosi ar yra kaip nors kitaip susijęs su SB įmonių teikiamomis Paslaugomis, šių Paslaugų naudotojais ar dalykiniais santykiais su SB įmonėmis. 

Paslaugos

Bet kuri SB įmonės paslauga, konsultacija, produktas, teikiama ar suteikta klientų aptarnavimo padalinyje,  interneto banke, savitarnose, naudojantis bet kuria SB įmonės mobiliąja programėle, telefonu, vaizdo perdavimo ar kitomis priemonėmis, per Mūsų tarpininkus, taip pat kruopščiai atrinktų Mūsų partnerių paslaugos ir produktai.

Profiliavimas

Asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti tam tikras Jūsų asmenines savybes ir išanalizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, Jūsų ekonominę situaciją, asmeninius pasirinkimus, interesus.

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Duomenų valdytojai

Bankas veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas tuomet, kai teikia Jums įvairias banko paslaugas, tokias, kaip kasdieninės bankininkystės, kreditavimo, investicines paslaugas.

SB lizingas veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas, kai teikia vartojimo kredito ir kitas paslaugas.

SB Asset Management veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas, kai teikia II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas.

SB draudimas veikia kaip Jūsų asmens Duomenų valdytojas, kai teikia gyvybės draudimo paslaugas.

Bankas veikia ir kaip Duomenų tvarkytojas, kai siūlo paslaugas kitų SB įmonių, kurios yra Duomenų valdytojai, vardu bei administruoja jų teikimą.

SB įmonės gali veikti, kaip Bendri duomenų valdytojai, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, arba kai naudojame bendras informacines sistemas ar techninę įrangą (serverius) arba kai tai būtina paslaugų teikimui. 

Jeigu turite klausimų, prašymų ar pastabų dėl šios Privatumo politikos, vykdomo Asmens duomenų tvarkymo, skundų ar kitų su Asmens duomenų apsauga SB įmonėse susijusių klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Dėl Banko teikiamų paslaugų

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai
Elektroninis paštas: info@sb.lt
Telefonas: 1813  (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)
Duomenų apsaugos pareigūnas: duomenuapsauga@sb.lt

Dėl SB lizingas teikiamų vartojimo kredito ir kitų paslaugų

UAB “SB lizingas”
Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas
Elektroninis paštas: info@sbl.lt
Telefonas: 8-37 407200
Duomenų apsaugos pareigūnas: dap@sbl.lt

Dėl SB draudimas teikiamų gyvybės draudimo paslaugų

Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“                
Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius
Elektroninis paštas: info@sb.lt
Telefonas: 1813  (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)
Duomenų apsaugos pareigūnas: dapsauga@sb.lt

Dėl SB Asset Management teikiamų II ir III pakopos pensijų fondų bei investicinių fondų valdymo paslaugų

UAB „SB Asset Management“
Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius
Elektroninis paštas: info@sb.lt
Telefonas: 1813  (+370 37 301 337 skambinant iš užsienio)
Duomenų apsaugos pareigūnas: dapsauga@sb.lt

4. SB įmonių tvarkomos Asmens duomenų kategorijos

SB įmonėse yra tvarkomi tokių kategorijų Jūsų Asmens duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant):

Asmens tapatybės duomenys, tokie kaip vardas, -ai, pavardė, asmens kodas, gimimo data,  veido atvaizdas nuotraukoje, parašas, asmens tapatybės dokumento duomenys (tam tikrais atvejais gali būti tvarkoma dokumento kopija).

Kontaktiniai duomenys, tokie kaip gyvenamasis ir / arba korespondencijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Identifikavimo SB įmonių savitarnose duomenys, tokie kaip Jūsų prisijungimo duomenys (interneto banko naudotojo ID arba vartotojo vardas, el. paštas), interneto protokolo (IP) adresas, kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada, iš kur ir iš kokio įrenginio buvo prisijungta prie Mūsų interneto banko, savitarnų, interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų.

Duomenys apie Jūsų finansinę patirtį ir investavimo žinias bei tikslus, tokie kaip turto klasės į kurias investuojate, periodiškumas, trukmė, investavimo rizikos tolerancija, investiciniai poreikiai ir lūkesčiai, tvarumo prioritetai, išsilavinimas, darbo sritis ir kiti duomenys, pateikti prieš pasirenkant ir teikiant investicines ar investicinio gyvybės draudimo paslaugas.

Duomenys apie Jūsų sandorius, priklausomai nuo to, kokias paslaugas Jums teikia SB įmonės, tokie kaip duomenys apie ketinamus sudaryti (teikiant prašymus, paraiškas) ar sudarytus sandorius (pvz. banko sąskaitos, mokėjimo kortelės, vartojimo kredito, būsto kredito, lizingo, draudimo, pensijų kaupimo, indėlių, investicinių paslaugų ar kitas sutartis) ir šių sandorių  duomenys ir susijusi dokumentacija.

Mokėjimų duomenys, tokie kaip lėšų siuntėjas / gavėjas, sąskaitos numeris, mokėjimo  paskirtis, mokėjimo suma ir valiuta, identifikacinis mokėtojo kodas, mokėjimo priemonės (pvz., banko kortelė, interneto bankas, skaitmeninė piniginė, kt.) bei jas naudojant atliekami veiksmai, piniginių lėšų įnešimai, išėmimai, kredito pervedimai ir kt.

Finansinės būklės duomenys, tokie kaip darbo santykių pajamos  kitos pajamos ir turtas (sumos, deklaravimo laikotarpiai, ekonominių veiklų rūšys), darbovietė, darbo stažas, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai, vertimasis individualia ar kita ūkine veikla, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, jų  rūšis, dydis, pobūdis, šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, socialinio draudimo periodo pradžia ir pabaiga, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai, informacija apie turimus įsipareigojimus, įsiskolinimo istorija ir pan.

Duomenys apie elgesio įpročius, prioritetus ir pasitenkinimą Paslaugomis, tokie kaip duomenys apie aktyvumą naudojantis Paslaugomis, Jums teikiamas Paslaugas, asmeninius nustatymus  interneto banke, savitarnose ar programėlėje, Jūsų atsiliepimai apie SB įmonių Paslaugas ir pan.

Duomenys, kurie reikalingi Bankui ir SB lizingui, siekiant įvertinti Jūsų mokumą, kreditingumą, įsipareigojimų vykdymo riziką,  tokie kaip informacija apie Jūsų  bankroto statusą, kredito reitingą, banko sąskaitų išrašo duomenys, informacija ar nesate įtrauktas į asmenų dėl kurių yra pateikti prašymai nesudaryti vartojimo kredito sutarčių sąrašą, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą, informacija apie Jūsų šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, duomenys apie ryšius su kitais susijusiais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, informacija apie išsilavinimą, profesiją, darbovietę, turimą kilnojamąjį ir ne kilnojamąjį turtą bei teisės į jį, esamų arba buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą ir kita informacija, svarbi atliekant Jūsų kreditingumo ir finansinės situacijos vertinimą).

Duomenys, kurie reikalingi pinigų plovimo, teroristų finansavimo, mokesčių vengimo prevencijos priemonių ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimui, tokie kaip pilietybė, rezidavimo valstybė (mokesčių tikslais), mokesčių mokėtojo kodas, ryšiai su Lietuva, kitais susijusiais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, lėšų šaltiniai, veikla, planuojama apyvarta banko sąskaitoje ir (ar) investicijos, ir (ar) draudimo įmokos, užimamos pareigos ir Jūsų ar Jūsų šeimos narių ar artimų pagalbininkų dalyvavimas politikoje, viešai prieinama informacija žiniasklaidoje, dalykinių santykių korespondencija su Jumis, piniginę operaciją ar sandorį pagrindžiančių dokumentų duomenys ir kt.

Duomenys, kurie reikalingi ginti ir saugoti teises ir interesus, jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar išieškant skolas, tokie kaip visa aukščiau paminėta informacija, Jums SB įmonių siųsti dokumentai ir jų priedai, įsiskolinimo dydis, Jūsų ar trečiųjų asmenų (pvz., notarų, antstolių, advokatų, paveldėtojų, sutuoktinių ir pan.) siųsti ar pateikti dokumentai bei jų priedai, procesiniai dokumentai, kuriuose yra Jūsų Asmens duomenų, informacija apie Jūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius.

Audiovizualiniai duomenys, tokie kaip vaizdo įrašai, kai Jūs lankotės SB įmonių filmuojamuose padaliniuose ar naudojatės bankomatais ar ketinate tapti SB įmonių klientu nuotoliniu būdu, garso įrašai, kai skambinate klientų aptarnavimo numeriais, naudojatės nuotolinėmis konsultacijomis.

Specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip:

Biometriniai duomenys, tokie kaip veido atvaizdas (asmens biometriniai unikalūs duomenys: 3D veido projekcija, asmens nuotraukos ir asmens nuotraukos asmens tapatybės dokumente palyginimo rezultatas (išreiškiamas sutapties taškais), kai jūs ketinate tapti / tampate Klientu nuotoliniu būdu.

Sveikatos duomenys, tokie kaip informacija apie Jūsų sveikatos būklę, nustatytą neveiksnumą arba veiksnumo apribojimą, ar neįgalumą, suteiktas gydymo paslaugas, nustatytus susirgimus, patirtas traumas ir kiti sveikatos duomenys reikalingi įvertinti galimybę sudaryti sandorius, draudimo riziką, tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes arba įvertinti ar įgijote teisę į pensijų išmoką, vertinant Jūsų prašymus atidėti būsto, vartojimo kredito įmokų mokėjimą dėl sveikatos priežasčių ir pan.

Atkreipiame dėmesį! Specialiųjų kategorijų asmens duomenis SB įmonės tvarko gavus Jūsų sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) arba jei toks tvarkymas yra numatytas teisės aktų reikalavimuose ir / ar grindžiamas būtinybe įvykdyti ar pareikšti teisinį reikalavimą (BDAR 9 str. 2 d. g), f)  punktas).

Atkreipiame dėmesį! Šiame skyriuje Mes pateikėme pagrindines asmens duomenų kategorijas, kurias tvarkome. Vis dėlto, atsižvelgiant į Mūsų veiklos specifiką, Privatumo politikoje neįmanoma pateikti išsamaus tvarkomų asmens duomenų kategorijų sąrašo, todėl šis sąrašas nėra baigtinis. Konkretus tvarkomų Asmens duomenų kiekis priklauso nuo Jūsų užsakomų ir naudojamų Paslaugų ir santykių su SB įmonėmis.

Norėdami naudotis Mūsų paslaugomis, Jūs turite pateikti mums tą informaciją, kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume su Jumis Paslaugų sutartį ar suteiktume Jums finansinę ar kitą paslaugą, taip pat tą  informaciją, kurią turime surinkti pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu nepateiksite Mūsų prašomos informacijos, turime teisę Paslaugų Jums neteikti arba teikimą sustabdyti.

5. Informacija, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi tvarkome Jūsų Asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, laikydamiesi BDAR nuostatų bei kitų Duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, aiškiais ir konkrečiais tikslais ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

5.1. Teisinis pagrindas – sutikimas

Sutikimo pagrindu asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • siųsti rinkodaros pasiūlymus, teirautis Jūsų nuomonės apie mūsų teikiamas Paslaugas. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ir kontaktinius duomenis. Susipažinti, kaip SB įmonės tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite interneto svetainėje adresu: https://www.sb.lt/lt/apie/svarbus-dokumentai/tr-privatumo-pranesimas;
 • organizuoti ir vykdyti Klientams skirtas akcijas, kampanijas ir renginius. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis. Pažymime, jog atsižvelgus į vykdomą akciją, kampaniją ir (ar) renginį papildomai galime tvarkyti kitus būtinus asmens duomenis, tokius kaip, demografinius duomenis, finansinius duomenis ir pan.;
 • vykdyti vaizdo pokalbių arba pokalbių telefonu įrašymą siekiant užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę ir apsaugoti SB įmonių ir Jūsų interesus. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų atvaizdą, balso įrašą ir kitą informaciją, kurią pokalbio metu teikiate SB įmonėms;
 • teikti Bankui su atvirąja bankininkyste susijusias mokėjimo paslaugas. Bankas mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui ar sąskaitos informacijos paslaugos teikėjui pateikia Jūsų sąskaitų sąrašą, operacijų sąrašą, mokėjimo nurodymo duomenis, likutį sąskaitoje, priklausomai nuo to, kuria paslauga Jūs naudojatės; Šie duomenys Banke taip pat tvarkomi teisinės prievolės pagrindu;
 • nustatyti asmens tapatybę Jums fiziškai nedalyvaujant klientų aptarnavimo padalinyje, kai Jūs ketinate tapti SB įmonių Klientu nuotoliniu būdu. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų biometrinius duomenis, remiantis sutikimo pagrindu, kaip tai numatyta BDAR 9 str. 2 dalies a) punkte;
 • kad SB draudimas galėtų sudaryti ir vykdyti gyvybės draudimo sutartį, vertinti draudimo riziką ir atlikti draudžiamųjų įvykių tyrimą. Šiuo tikslu SB draudimas renka ir teikia perdraudikams duomenis apie Jūsų sveikatą, atliktus medicininius tyrimus ir kitus medicininius duomenis, kitų gyvybės draudimo įmonių Jums suteiktas gyvybės draudimo paslaugas, su draudžiamųjų įvykių tyrimu susijusius duomenis iš teisėsaugos institucijų, remiantis sutikimo pagrindu, kaip tai numatyta BDAR 9 str. 2 dalies a) punkte;
 • kad SB Asset Management galėtų anksčiau nustatyto minimalaus pensinio amžiaus išmokėti įgytą teisę į pensijos išmoką, SB Asset Management tvarko Jūsų sveikatos duomenis, remiantis sutikimo pagrindu, kaip tai numatyta BDAR 9 str. 2 dalies a) punkte.

Atkreipiame dėmesį! Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą, tačiau informuojame, kad tai nedaro poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdyto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

5.2. Teisinis pagrindas – sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį

Sutarties vykdymo pagrindu asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant Paslaugų (pvz., banko sąskaitos, mokėjimo kortelės, pensijų kaupimo, būsto kredito, lizingo, vartojimo kredito, gyvybės draudimo, indėlių, investavimo paslaugų, interneto banko ir pan.) sutartį, vykdant sudarytą sutartį ir / arba siekiant nutraukti sutartį, kurios šalis esate Jūs. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, sutarčių duomenis, finansinės būklės duomenis, sveikatos duomenis (priklausomai nuo to, kokią sutartį sudarote) ir kitus duomenis, reikalingus konkrečios sutarties sudarymui ir vykdymui.

Atkreipiame dėmesį! Tam tikrais atvejais sudarant sutartis (pvz. banko sąskaitos, debeto kortelės) gali būti priimtas automatizuotas sprendimas. Automatizuotas sprendimas suteikti Jums prašomą Paslaugą atliekamas tik tuo atveju, jeigu atitinkate visas prašomos Paslaugos suteikimo sąlygas. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su priimtu automatizuotu sprendimu, jis bus peržiūrėtas ir įvertintas Mūsų darbuotojo;

 • atnaujinti Jūsų SB įmonėms pateiktus duomenis. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko asmens tapatybės duomenis ir kontaktinius duomenis, kuriuos atnaujinate;
 • siekiant įvykdyti Jūsų mokėjimo operacijas, įskaitant vienkartines mokėjimo operacijas, kai nesate sudaręs banko sąskaitos sutarties (pvz. lėšų pervedimas neturint banko sąskaitos, valiutos keitimas, lėšų įnešimas į kito kliento sąskaitą). Šiuo tikslu Bankas tvarko mokėjimų operacijų duomenis, bei Asmens tapatybės nustatymo duomenis;
 • vykdant komunikaciją Jums apie Jūsų pasirinktas ir SB įmonėse naudojamas Paslaugas, suteikdami ir administruodami prieigą prie Paslaugų, užtikrindami naudojimosi Paslaugomis ir jų veikimo kontrolę. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, identifikavimo SB įmonių savitarnose duomenis bei duomenis apie Jūsų sandorius (Sutartis) priklausomai nuo to, kokias paslaugas SB įmonės Jums teikia.

5.3. Teisinis pagrindas – teisinės prievolės vykdymas

Vykdydami teisės aktuose SB įmonėms taikomas teisines prievoles, t. y. teisinės prievolės vykdymo pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • nustatyti ir patikrinti Jūsų tapatybę ir palaikyti dalykinius santykius (fiziniu ir nuotoliniu būdu). Šiuo tikslu SB įmonės tvarko asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, tuo atveju, jeigu esate mūsų kliento atstovas, Jūsų atstovavimą pagrindžiančius dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, atstovavimo sutartį, įgaliojimą, teismo nutartį, kitus atstovavimą pagrindžiančius dokumentus);
 • įgyvendinti „Pažink savo klientą“ reikalavimus bei užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui, tarptautinių sankcijų ar kitų ribojamųjų priemonių apėjimui ar mokesčių vengimui. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, taip pat duomenis, reikalingus pinigų plovimo, teroristų finansavimo, mokesčių vengimo prevencijos priemonių užtikrinimui ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimui. Tuo atveju, kai esate daugiau nei vienos SB įmonės klientas, SB įmonė teisėto intereso pagrindu perduoda kitai SB įmonei šiuo tikslu surinktus duomenis (išskyrus SB lizingą);
 • atlikti Jūsų mokumo, kreditingumo vertinimą, įsipareigojimų įvykdymo riziką, siekiant suteikti ar teikiant Jums Paslaugas. Šiuo tikslu Bankas ir SB lizingas tvarko Jūsų asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, finansinės būklės duomenis, duomenis, kurie reikalingi Bankui ir SB lizingui, siekiant įvertinti Jūsų mokumą, kreditingumą, įsipareigojimų vykdymo riziką.

Atkreipiame dėmesį! jog Jūsų kreditingumo vertinimas atliekamas automatizuotu būdu (t. y. pagal Jūsų finansinės būklės duomenis ir duomenis susijusius su mokumu ir įsipareigojimų rizika yra apskaičiuojamas Jūsų kredito reitingas pagal kurį esate priskiriamas tam tikrai klientų kategorijai). Jei nesutinkate su automatizuotu sprendimu, Jūsų prašymu automatizuotas sprendimas bus peržiūrėtas ir įvertintas mūsų darbuotojo;  

 • atlikti draudimo rizikos vertinimą sudarant gyvybės draudimo sutartį (tinkamai įvertinti Jūsų prisiimamus įsipareigojimus ir Jūsų pasirinkto produkto tinkamumą). Šiuo tikslu SB draudimas tvarko Jūsų duomenis apie finansinę padėtį, finansinius įsipareigojimus, išsilavinimą, patirtį, investavimo žinias ir tikslus (investicinio gyvybės draudimo atveju) ar kitus šiam tikslui reikalingus duomenis;
 • įrašyti pokalbius telefonu ir (ar) vaizdo pokalbius su Jumis, siekiant vykdyti taikomų teisės aktų, susijusių su investicinių paslaugų teikimu ar identifikavimo nuotoliniu būdu reikalavimus. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko  telefoninių ir vaizdo pokalbių, ir (ar) vaizdo įrašus;
 • nagrinėti Jūsų skundus ir pateikti atsakymus į prašymus, pretenzijas, susisiekti su Jumis ir suteikti konsultaciją dėl Jūsų naudojamų paslaugų. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, ir kitus duomenis, susijusius su Jūsų užklausos, prašymo, pretenzijos turiniu. Šie duomenys SB įmonėse taip pat gali būti tvarkomi sutarties ir/ar teisėto intereso pagrindu, priklausomai nuo Jūsų kreipimosi pobūdžio;
 • vykdyti kitus teisinius reikalavimus pagal taikomus teisės aktus tokiose srityse, kaip finansų rinkų, finansinių paslaugų, finansinių instrumentų, apskaitos ir mokesčių. Šiuo tikslu SB įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens tapatybės duomenis, finansinės būklės duomenis, mokėjimų duomenis, su Jumis sudarytų sutarčių duomenis ir kitus duomenis, reikalingus konkretaus SB įmonėms taikomo teisinio reikalavimo įgyvendinimui.

5.4. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas

Siekiant teisėtų SB įmonių ir / arba trečiųjų šalių, kuriems teikiami Jūsų duomenys, interesų, teisėto intereso pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • siekiant užtikrinti Jūsų duomenų tikslumą ir jų aktualumą, jeigu esate daugiau nei vienos SB įmonės klientas ir vienoje iš SB įmonių atnaujinate savo kontaktinius duomenis, ta SB įmonė, kurioje atnaujinote kontaktinius duomenis Jūsų kontaktinius duomenis perduoda kitai SB įmonei, kurios Klientas taip pat esate;
 • suteikti konsultacijas pagal Jūsų pateiktas užklausas SB įmonėms, SB įmonės tvarko Jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, informaciją apie tai, kokią konsultaciją siekiate gauti;
 • kai registruojatės į SB įmonės klientų aptarnavimo padalinį arba prašote Mūsų Jus užregistruoti vizitui ir siųsti priminimus apie numatyto vizito laiką. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą;
 • identifikuoti Jus ir suteikti tikslią informaciją apie Jūsų pageidaujamą klausimą, kai skambinate į SB įmonę, SB įmonė tvarko asmens tapatybės nustatymo duomenis, kontaktinius duomenis, kitą papildomą informacija, kuri gali padėti Jus identifikuoti;
 • siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, nustatyti ir tirti galimus sukčiavimo atvejus vykdant mokėjimo operacijų, įskaitant operacijų mokėjimo kortelėmis, stebėseną, jų peržiūrą, įvertinimą ir priemonių taikymą. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, identifikavimo SB įmonių savitarnose duomenis, duomenis apie Jūsų sandorius, mokėjimų operacijų duomenis, duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus, ar kitus reikalingus duomenis;
 • sukčiavimo prevencijos tikslais siųsti pranešimus SB įmonių Klientams apie sukčiavimo atvejus. Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų kontaktiniai duomenys;
 • siekiant valdyti įsiskolinimus pagal sudarytas sutartis, vykdyti skolos išieškojimą ir/arba perleisti/parduoti reikalavimo teisę į Jūsų skolą. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko asmens tapatybės nustatymo duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis apie Jūsų sandorius, finansinės būklės duomenis;
 • pareikšti, vykdyti ir ginti SB įmonių teisinius reikalavimus, nagrinėjant kilusius ginčus ir pretenzijas teisiniuose procesuose. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, duomenis apie Jūsų sandorius, mokėjimų duomenis, finansinės būklės duomenis ir kitus duomenis, kurie gali būti reikalingi ginti ir saugoti SB įmonių teises ir interesus;
 • siekiant užtikrinti SB įmonių darbuotojų, SB įmonių Klientų ir kitų Duomenų subjektų sveikatos, gyvybės ir SB įmonių turto saugumą bei viešąją tvarką vykdyti vaizdo stebėjimą. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko vaizdo įrašus su Jūsų atvaizdu (patalpos ir teritorijos, kuriose atliekamas vaizdo stebėjimas yra žymimos specialiais informaciniais pranešimais);
 • vykdyti vidinį kredito ir rizikos vertinimą siekiant nustatyti, kokios paslaugos ir kokiomis sąlygomis gali būti pasiūlytos Klientui, priimti sprendimus, vykdyti paskolų portfelio stebėseną, SB įmonės tvarko asmens tapatybės duomenis, duomenis apie Jūsų sandorius, priklausomai nuo to, kokias paslaugas Jums teikia SB įmonės, finansinės būklės duomenis, duomenis, kurie reikalingi Bankui ir SBL, siekiant įvertinti Jūsų mokumą, kreditingumą, įsipareigojimų vykdymo riziką;
 • siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis bei palaikyti dalykinius santykius su SB įmonių partneriais, tarpininkais ar su kitais juridiniais Šiuo tikslu SB įmonės gali tvarkyti juridinių asmenų atstovų ir naudos gavėjų asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis;
 • palaikyti, plėsti, vertinti ir tobulinti SB įmonių veiklą ir Paslaugas, vykdant klientų duomenų analizę ir sudarant statistiką. Šiuo tikslu SB įmonės gali tvarkyti asmens tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, gaunamas pajamas, turimus produktus, aktyvumą naudojantis Paslaugomis;
 • užtikrinti informacijos apsaugą, tobulinti, vystyti ir palaikyti SB įmonių interneto svetaines, interneto banką, mobiliąją programėlę, technines sistemas ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Šiuo tikslu SB įmonės tvarko duomenis apie elgesio įpročius, prioritetus, pasitenkinimą Paslaugomis, identifikavimo SB įmonių savitarnose, interneto banke duomenis;
 • komunikuodami su Jumis viešoje erdvėje (SB įmonių paskyrose socialiniuose tinkluose). Šiuo tikslu SB įmonės tvarko Jūsų paskyros vardą, profilio nuotrauką, informaciją apie komunikaciją SB įmonių paskyrose (paspaudimai (reakcijos) patinka, sekti, dalintis, komentuoti, siųsti/teikti pranešimai), surinkti sutikimai dalyvauti organizuojamose akcijose/ konkursuose, šie duomenys gaunami tiesiogiai iš Jūsų (socialinio tinklo paskyroje), kai su mumis komunikuojate (naudodamiesi socialinių tinklų įrankiais). Socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (pvz., Facebook, YouTube, LinkedIn ir / ar Instagram platformoje), todėl siūlome susipažinti su konkretaus socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.

Taikomų teisės aktų numatytomis sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

6. Duomenų šaltiniai

Asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau priklausomai nuo teikiamų ar pageidaujamų gauti Paslaugų, duomenis galime gauti ir išorinių duomenų šaltinių, tokių kaip:

 • VĮ Registrų centro valdomų registrų (pvz. Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Vertybinių popierių registro, Nekilnojamojo turto registro ir kt.);
 • iš valstybės įstaigų ir institucijų, kitų asmenų, vykdančių įstatymų jiems pavestas funkcijas, priežiūros institucijų, mokesčių administravimo, antstolių, notarų, teismų, kitų teisėsaugos institucijų (pvz. Lietuvos banko, Informatikos ir ryšių departamento; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos; Valstybinės ligonių kasos; Nacionalinės mokėjimo agentūros; Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo; VĮ „Regitra“; Valstybinės mokesčių inspekcijos; VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Valstybinės duomenų agentūros, savivaldybių ir kt.);
 • iš kitų bankų ir finansų įstaigų, mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigų bei organizacijų, įskaitant depozitoriumą, Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, finansinių paslaugų tarpininkų, centrinio depozitoriumo, trečiųjų šalių, dalyvaujančių prekybos investicinėmis priemonėmis vykdymo, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle;
 • asmenų, tarpininkaujančių finansų įstaigoms teikiant asmens duomenis apie prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įsiskolinimus (UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“);
 • sveikatos priežiūros įstaigų ar kitų draudimo bendrovių, jei naudojatės SB draudimas teikiamomis paslaugomis;
 • iš fizinių ar juridinių asmenų, kurie teikia Mums paslaugas, tokias kaip, skambučių aptarnavimo, sukčiavimo prevencijos, nuotolinio identifikavimo, skolų išieškojimo, finansų konsultavimo, draudimo tarpininkavimo, sutarčių administravimo ir kt.;
 • mūsų Klientų, kai jie pateikia Jūsų asmens duomenis, kaip sutuoktinių, vaikų, kitų šeimos ar giminystės ryšiais susijusių asmenų, laiduotojų, įkaito davėjų ir pan.;
 • juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, naudos gavėjas, valdymo organas ir pan.;
 • verslo pardavėjų ar jų konsultantų nusprendus pirkti, sujungti ar kitaip pertvarkyti SB įmones ar jų verslo dalį;
 • Iš SB įmonių grupei priklausančių juridinių asmenų;
 • Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln ir (ar) iš kitų socialinių tinklų administratorių.

Atkreipiame dėmesį! Išorinių duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis, atsižvelgiant į Mūsų veiklos specifiką ir teikiamas paslaugas, duomenis galime gauti ir iš kitų šaltinių.

7. Duomenų gavėjai

SB įmonės gali atskleisti informaciją ar jos dalį apie Jus kitiems duomenų gavėjams, kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šios Privatumo politikos 5 dalyje.

Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą, kurie tam tikrais atvejais gali gauti asmens duomenis:

 • SB įmonių grupei priklausantys juridiniai asmenys;
 • valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas, pavyzdžiui, priežiūros institucijos, mokesčių administravimo, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, teismai, neteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos (pvz. VĮ Registrų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Konkurencijos taryba ir kt.);
 • Lietuvos bankui, Europos Centriniam Bankui, bankams korespondentams ar kitiems tarpininkams (pvz., tarpuskaitos namams, atsiskaitymų tarpininkams, finansų maklerio įmonėms, kolektyvinio investavimo subjektams, valdymo įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas ir pan.), kurie dalyvauja atliekant mokėjimo operacijas, vykdomas mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose ir / ar yra susiję su šių operacijų tvarkymu;
 • juridiniai asmenys, tarpininkaujantys finansų įstaigoms gaunant asmens duomenis apie prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įsiskolinimą (tokie kaip UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“);
 • fiziniai ar juridiniai asmenys, perimantys teises ir pareigas pagal sutartis, asmenys, vykdantys nemokumo procesų administravimą;
 • finansų ir mokėjimo įstaigos ar kiti mokėjimų paslaugų teikėjai;
 • draudimo bendrovės, draudimo tarpininkai, perdraudikai;
 • sveikatos priežiūros įstaigos, jei naudojatės SB draudimas paslaugomis;
 • asmenys, teikiantys konsultacijas finansų ir teisės klausimais, atliekantys SB įmonių auditą ar teikiantys kitas paslaugas;
 • vartojimo kredito tarpininkai, jeigu naudojatės SB lizingas paslaugomis;
 • fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie užtikrina tinkamą įsipareigojimų SB įmonių grupei įvykdymą, tokie kaip laiduotojai, garantai, įkaitų davėjai;
 • verslo pardavėjai ar jų įgalioti konsultantai (nusprendus pirkti, sujungti ar kitaip pertvarkyti SB įmones ar jų verslo dalį);
 • kiti juridiniai asmenys, susiję su paslaugų teikimu, tokių kaip, pašto paslaugų, sutarčių sudarymo ir administravimo, skolų išieškojimo, tarpininkavimo, bendradarbiavimo, paslaugų kokybės vertinimo, rinkos tyrimų, akcijų organizavimo, nuotolinio identifikavimo, sukčiavimo prevencijos, informacinių technologijų diegimo, priežiūros, administravimo, archyvavimo, spausdinimo, technikos ekspertai ir kt.

SB įmonės neatskleidžia Asmens duomenų daugiau nei būtina konkrečiam Asmens duomenų tvarkymo tikslui. Duomenų gavėjai gali Asmens duomenis tvarkyti veikdami kaip Duomenų tvarkytojai ir (ar) Duomenų valdytojai.

8. Informacijos apie Jus perdavimas už Europos ekonominės erdvės ribų

Dauguma atvejų Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvoje ir tik konkrečiais atvejais yra perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje (dažniausiai kai SB įmonių pasamdyta išorinė paslaugų teikėja yra įsisteigusi kitoje šalyje). Tačiau, esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų (pvz., vykdant skolos išieškojimo procesus), tačiau tai yra vykdoma laikantis tinkamo lygio Asmens duomenų apsaugos, kai Asmens duomenų perdavimui yra teisinis pagrindas ir bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

 • šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra Duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Duomenų valdytojas arba Duomenų tvarkytojas įgyvendina tinkamas duomenų saugumo priemones, kaip pavyzdžiui, Asmens duomenys perduodami vadovaujantis sudaryta sutartimi, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos patvirtintos sąlygos arba kitos nustatyta tvarka patvirtintos standartinės sąlygos, patvirtintu elgesio kodeksu ar Duomenų gavėjui yra išduotas sertifikatas;
 • taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, pavyzdžiui, kai Jūs aiškiai sutikote su Asmens duomenų perdavimu, Asmens duomenų perdavimas yra būtinas sudarytai sutarčiai su Jumis vykdyti arba, Asmens duomenis būtina perduoti siekiant vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

9. Informacijos apie Jus saugojimo terminai

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo / leidžia teisės aktai, pavyzdžiui:

Dalykinių santykių informacija saugoma:

 • Jūsų Asmens duomenis, surinktus teikiant Paslaugas, tvarkome ir saugome tol, kol naudojatės SB įmonių Paslaugomis, ir dar 10 (dešimt) metų po to, kai nustojote tomis Paslaugomis naudotis;
 • SB lizingas ir Bankas tvarko Jūsų Asmens duomenis 30 (trisdešimt) mėnesių, jei finansinę paslaugą suteikti atsisakyta ir/ar dėl kitų priežasčių nesudaryta būsto kredito ar vartojimo kredito sutartis (pvz. atlikus Jūsų kreditingumo vertinimą);
 • gyvybės draudimo atveju, draudimo pasiūlymą gavusių asmenų asmens duomenys yra saugomi 5 (penkis) metus po pasiūlymo pateikimo, jeigu po pasiūlymo draudimo sutartis nebuvo sudaryta. Tuo atveju, jeigu nėra sudaroma draudimo sutartis, pateikti sveikatos duomenys saugomi 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų;
 • kai Asmens duomenys yra būtini, siekiant vykdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją – 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių pasibaigimo.

Tiesioginės rinkodaros tikslu surinkta informacija saugoma:

 • tol, kol galioja bet kuri Jūsų sutartis su bet kuria SB įmone, arba 5 (penkis) metus nuo tiesioginės rinkodaros sutikimo davimo dienos, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė tęsiasi ilgiau, jeigu sutikimo neatšaukiate anksčiau.

Telefoninių pokalbių įrašai saugomi:

 • suteiktų paslaugų užtikrinimo tikslu – 5 (penki) metai nuo jų įrašymo;
 • suteiktų investicinių paslaugų užtikrinimo tikslu – 10 (dešimt) metų nuo jų įrašymo dienos (nuo pavedimo pateikimo dienos);
 • SB lizingo Duomenų subjektų aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslu – 6 mėnesius nuo jų įrašymo.

Vaizdo įrašai saugomi:

 • jei stebėjimas vykdomas SB įmonių patalpose ar teritorijose vaizdo įrašai saugomi iki 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įrašo atlikimo;
 • jei vaizdo įrašas daromas Paslaugų teikimo metu (Jus nuotoliu identifikuojant ar teikiant konsultacijas) – 40 kalendorinių dienų.

Užklausos dėl konsultacijų saugomos:

 • kol bus išnagrinėta užklausa, tačiau ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėnesius, išskyrus užklausas dėl pensijų ir investicinių fondų bei gyvybės draudimo, kurios saugomos ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo užklausos pateikimo.

Atkreipiame dėmesį! Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei vyksta ginčas su Jumis, teisminis procesas ar atliekamas ikiteisminis tyrimas. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek laiko, kiek vyksta ginčas, tyrimas ar teisminis procesas.

10. Asmens duomenų saugumas

Siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias organizacines ir technines saugumo priemones. Tarp šių  priemonių – ugniasienė, aukšto saugumo lygio duomenų šifravimo metodai ir saugi įranga, prieigos kontrolė ir teisių apribojimas, principo „būtina žinoti“ taikymas (tvarkyti asmens duomenis leidžiame tik tiems darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų užduotims vykdyti ir yra įsipareigoję užtikrinti duomenų konfidencialumą), darbuotojų nuolatinis mokymas ir kruopščiai pasirenkami Paslaugų teikėjai. Pasirašydami sutartį, Paslaugų teikėjai įsipareigoja vykdyti galiojančių įstatymų reikalavimus, laikytis duomenų apsaugos principų ir SB įmonių nustatytų nurodymų Asmens duomenų tvarkymui. Visgi, informacijos perdavimo elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo SB įmonių, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją ne per SB įmonių naudojamas elektronines sistemas.

Daugiau informacijos apie tai, kokie galimi sukčiavimo būdai ir kaip jų išvengti, skelbiama Mūsų interneto svetainėje adresu: https://www.sb.lt/lt/apie/naudinga/sukciavimo-budai-ir-kaip-ju-isvengti.  

11. Jūsų teisės dėl Asmens duomenų tvarkymo

Jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi SB įmonėse, Jūs turite teisę:

 • prašyti susipažinti su SB įmonėse tvarkomais asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar nepilnus savo asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti perteklinių, netikslių, neteisėtai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą SB įmonėse;
 • reikalauti ištrinti perteklinius ir (ar) neteisėtai tvarkomus asmens duomenis (“Teisė būti pamirštam”);
 • nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi SB įmonėse, kai šie duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtu interesu;
 • nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu darytų reikšmingą poveikį. Tais atvejais, kai taikomas automatizuotas sprendimas ir su juo nesutinkate, turite teisę prašyti, kad šį sprendimą peržiūrėtų ir įvertintų Mūsų darbuotojas. 
 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duotu sutikimu, pvz. tiesioginei rinkodarai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte duomenų valdytojui
  susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (“teisė į duomenų perkeliamumą”);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (lrv.lt)), jei manote, kad Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant BDAR ir kitų asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į Mus, ir Mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jūsų prašymus.

12. Informacija, kaip galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis

Savo teises galite įgyvendinti pateikiant rašytinį prašymą SB įmonėms (t. y. kiekvienai iš SB įmonių šios Privatumo politikos 3 skyriuje „Duomenų valdytojas“ nurodytais kontaktais) šiais būdais:

 • Atvykę į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių. Pateikiant prašymą turėsite patvirtinti savo tapatybę pateikiant darbuotojui galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Siunčiant prašymą paštu SB įmonių nurodytais adresais, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Siunčiant prašymą el. paštu Privatumo politikos 3 skyriuje nurodytais kontaktais. Šis prašymas turi būti patvirtintas elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., pasirašant mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.);
 • Siunčiant prašymą prisijungus prie Banko Interneto banko.

Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų prašymą ir pateikti Jums atsakymą, privalome Jus identifikuoti vienu iš aukščiau nurodytų būdų. Tai daroma dėl Jūsų duomenų saugumo, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, kurie neturi teisės jų gauti. Mes taip pat galime susisiekti su Jumis, norėdami paprašyti papildomos informacijos, kuri padėtų Jus identifikuoti ir (ar) įgyvendinti Jūsų prašymą (pvz., patikslinti informaciją, susijusią su Jūsų prašymu ir pan.)

13. Atsakymų į Jūsų prašymus pateikimo terminai

SB įmonės ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateiks  informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi, gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, arba nurodys veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą, tvarkomų duomenų apimtį ir suteiktų paslaugų skaičių.

Atkreipiame dėmesį! SB įmonės gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl pasikartojančio pobūdžio, taip pat kitais Duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

14. Pakeitimai ir galiojanti Privatumo politikos versija

Ši Privatumo politikos versija įsigalioja nuo 2023-12-01.

Ši Privatumo politika keičia iki 2023-12-01 galiojusias AB Šiaulių banko Asmens  duomenų apsaugos taisykles, UAB „SB lizingas“ Informaciją, skirtą vartojimo kredito gavėjams apie tai, kaip renkama, naudojama ir saugoma informacija apie mane, Asmens duomenų apsaugos politiką, gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ Asmens duomenų tvarkymo taisykles. Visos nuorodos į prieš tai galiojusias SB įmonių taisykles ir/ar politikas, reiškia nuorodą į šią Privatumo politiką.

Atkreipiame dėmesį, jog SB įmonės pasilieka teisę ateityje pakeisti šią Privatumo politiką, atsižvelgiant į teisės aktų ir veiklos pokyčius. Apie pakeitimus būsite informuojami interneto svetainėje www.sb.lt ir (ar) asmeniniais pranešimais. Tačiau, kylant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo SB įmonėse, skatiname Jus reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką.

Naujausia Privatumo politikos versija taip pat pateikiama SB įmonių klientų aptarnavimo padaliniuose bei SB lizingo vartojimo kredito tarpininkų.

Privatumo politika yra parengta lietuvių kalba ir išversta į anglų kalbą. Esant ginčams ar pretenzijoms dėl teksto kalbos aiškinimo, pirmenybė teikiama Privatumo politikos tekstui lietuvių kalba.