Duomenų apsaugos politika

UAB „SB LIZINGAS“

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

SVARBI INFORMACIJA KLIENTAMS

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-15

UAB „SB lizingas“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)[1] ir kitų teisės aktų.

1. Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.sblizingas.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB „SB lizingas“

Mūsų įmonės kodas yra: 234995490

Mūsų adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas

Mūsų el. pašto adresas: info@sbl.lt

Mūsų tel. Nr.: (8-37) 40 72 00

3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:

 • suteikti Jums vartojimo kreditą – pagal teisės aktų reikalavimus, tinkamai ir kokybiškai;
 • įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų vykdymo riziką ir, jeigu būsite įsiskolinęs, valdyti Jūsų įsiskolinimą;
 • užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;
 • sudaryti ir vykdyti Draudimo sąlygų susitarimą su Jumis – tais atvejais, kai norite apsidrausti gyvybę;
 • ginti Bendrovės teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose;
 • informuoti Jus apie Jums aktualias prekes ir paslaugas ir teirautis Jūsų nuomonės apie prekes ir paslaugas;
 • užtikrinti sklandų internetinės svetainės veikimą, saugumą ir suteikti Jums galimybę joje gauti paslaugas.

Detalią informaciją rasite Bendrovės Klientų duomenų aprašyme.

4. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Bendrovės Slapukų politikoje.

5. Kokią informaciją privalau Jums pateikti?

Prašome peržiūrėti Bendrovės Klientų duomenų aprašymą – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume vartojimo kredito arba vartojimo kredito su draudimu sutartis su Jumis arba kurią turime surinkti pagal teisės aktus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime Jums suteikti vartojimo kredito arba vartojimo kredito su draudimu.

6. Iš kur renkate informaciją apie mane?

 • UAB „Creditinfo Lietuva“ ir jos administruojamose kredito biurų informacinėse sistemose INFOBANKAS ir  SISTEMA dalyvaujančių kredito įstaigų ar finansų įmonių;
 • UAB „Scorify“ ir jos administruojamoje finansinių įsipareigojimų duomenų apsikeitimo
  sistemoje dalyvaujančių kredito įstaigų ir finansų įmonių
 • Vidaus reikalų ministerijos;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Lietuvos banko, komercinių bankų ir kitų kredito ir finansų įstaigų;
 • Centrinės hipotekos įstaigos;
 • Duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas;
 • Valstybės registrų ir kadastrų;
 • Savivaldybių;
 • Facebook Ireland Ltd;
 • Kitų šaltinių: fizinių asmenų (sutuoktinių, vaikų ir kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, kreditų gavėjų laiduotojų, įkaitų davėjų ir pan.).

7. Kokie teisiniai pagrindai Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

Informaciją apie tai rasite Bendrovės Klientų duomenų aprašyme.

8. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

 • Kad įvertintume Jūsų mokumą ir įsipareigojimų vykdymo riziką, priskiriame Jus kategorijoms. Priklausomai nuo to, kuriai kategorijai Jūs esate priskiriamas, gali priklausyti, ar Jums bus suteiktas kreditas ir kt. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Jums pateikiama konsultacija, atlikti, automatizuotu būdu priimant sprendimus, susijusius su kreditingumo vertinimu, rizikos valdymu ir sandorių stebėsena, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui.
 • Statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties baigimo/nutraukimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių, pajamų dydį, įsigyjamo turto pobūdį.

9. Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?[2]

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame: 

 • AB Šiaulių bankas ir jos dukterinėms įmonėms;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“;
 • UAB „Scorify“;
 • Gyvybės draudimo UAB “SB Draudimas”;
 • Lietuvos bankui, kitoms Bendrovės priežiūrą atliekančioms institucijoms;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Policijai, prokuratūrai, teismams, antstoliams, notarams, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai ir kitoms teisėsaugos institucijoms;
 • Advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų, socialinių tinklų paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, pašto ir siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms;
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, laiduotojams, įkaito davėjams, vekselių davėjams);
 • Asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas bei kredito gavėjų finansinių įsipareigojimų duomenų bazes;
 • Skolų valdymo, administravimo ir išieškojimo bendrovėms, tarpininkavimo grąžinant įsiskolinimus bendrovėms;
 • Juridiniams asmenims, siūlantiems Bendrovės paslaugas ir/arba besiteiraujantiems duomenų subjektų nuomonės dėl Bendrovės paslaugų tiesioginės rinkodaros būdu;
 • Juridiniams asmenims, sudarantiems vartojimo kredito (įskaitant išperkamosios nuomos) sutartis Bendrovės vardu;
 • Juridiniams asmenims, teikiantiems įmokų surinkimo paslaugas duomenų subjektams, sudariusiems vartojimo kredito sutartis su Bendrove;
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą;
 • Jeigu prireiktų – asmenims, kuriems galėtų būti ar būtų perleistos (atlygintinai, neatlygintinai) teisės, pareigos, skolos pagal Jūsų sutartį ir kt.);
 • Kitiems asmenims, nurodytiems Bendrovės Duomenų gavėjų sąraše.

10. Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • Facebook Ireland Ltd; (duomenys perduodami remiantis sprendimu dėl tinkamumo)[3].

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

10 metų po Jūsų sandorio pasibaigimo arba 30 mėnesių, jei paslaugos nesuteikėme, nebent Bendrovės Klientų duomenų aprašyme būtų numatyta kitaip.

12. Kokias teises turiu ir kaip jas galiu įgyvendinti?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises bei numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, taip pat tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti („teisė būti pamirštam“) ar apriboti pertekliniai ir (ar) neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys (kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 str. 1 d. e arba f p., pvz., duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais);
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis („teisė į duomenų perkeliamumą“);
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas Jūsų duotu sutikimu, pvz. tiesioginei rinkodarai);
 • nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimamas sprendimas, įskaitant profiliavimą (jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui) bei reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir (ar) kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

Savo teises galite įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: dap@sbl.lt,  raštu – adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas. 

Pateikdami prašymą, privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą. 

Atsakymas Jums bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

13. Kaip man gali padėti Jūsų Duomenų apsaugos pareigūnas?

Jei norite pateikti prašymą, skundą ar turite klausimų, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Prašome susisiekti su juo el. paštu:
dap@sbl.lt

 

 

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija

[3] 2021-06-28 Europos komisijos sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos Jungtinėje Karalystėje (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 4800).